Általános Szerződési Feltételek


A honlapon megjelenő szolgáltatásainak igénybevételéhez, illetőleg a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan a Studio 10 Kft., továbbiakban Szolgáltató az alábbiak szerint rögzíti a szolgáltatás igénybevételének általános feltételeit, valamint a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hozzájárulásokat.

1. A Szolgáltató:
Jelen üzletszabályzat alapján nyújtott szolgáltatásokat a Studio10 Kommunikációs Iroda Kft. a továbbiakban: "Üzemeltető" vagy "Szolgáltató" üzemelteti.

A szolgáltató neve: Studio10 Kommunikációs Iroda Kft.

1.1 A Szolgáltató általános adatai, elérhetősége:
Rövidített cégneve: Studio10 Kft
Székhelye: 1145 Budapest Titel utca 3/B
Adószáma: 10352487-2-42
Cégjegyzékszáma: 01-09067038
Ügyfélszolgátatának elérhetősége:
  Telefonszám: +361/220-60-52
  Email: info@studio10.hu

2. A Szolgáltatás
A Szolgáltató a honlapon megjelenő saját, vagy alvállalkozója által nyújtott szolgáltatásai minden természetes magán és üzleti igénybe vevő - a továbbiakban: "Ügyfél" - számára elérhetők, akik ezek igénybevételére (pl. letöltésére) alkalmas készülékkel, hozzáféréssel, stb. rendelkeznek. Ez alól kivételt képeznek azon reklámszerűen elhelyezett szolgáltatások, melyek üzemeltetésében a Szolgáltató semmilyen módon nem veszt rész. Az ilyen szolgáltatásokért a szolgáltatást nyújtó társaság vállal felelősséget.

3. A szolgáltatás igénybevételének feltételei:
Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltakat megismerte elfogadta, és magára vonatkozóan kötelező jelleggel betartja. Amennyiben az Ügyfél az ASZF-ben foglaltakkal nem ért egyet, abban az esetben a Szolgáltató az ügyfél számára nem engedélyezi a meghirdetett szolgáltatások igénybevételét. A Szolgáltató mentesül mindennemű felelősség alól, amennyiben az Ügyfél az ASZF el nem fogadása mellett megkísérli a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni.

3.1 A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybevételének általános feltételei:
3.2 A Szolgáltató a Szolgáltatásait - a szolgáltatás igényei alapján - különböző platformon teheti elérhetővé (bizonyos esetekben egyidejűleg több platform egyidejű alkalmazásával): SMS, MMS, HANG, WAP, NET, stb. Az Ügyfélnek kell gondoskodni, hogy az adott platform eléréséhez szükséges technikai eszközzel, és esetleges szoftverrel rendelkezzen. Ezek hiányából adódó esetleges károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3.3 A Szolgáltató a legtöbb Szolgáltatását részben vagy egészben a mobil távközlési hálózatok segítségével nyújtja (akár egyidejűleg több platformon is). Amennyiben az adott szolgáltatást igényli, abban az esetben az Ügyfélnek rendelkeznie kell valamely magyarországi mobil- vagy vezetékes szolgáltatóval kötött érvényes szerződéssel és a Szolgáltatás által megkövetelt mobil vagy vezetékes távközlési rendszerhez való hozzáférést biztosító előfizetéssel valamint a szükséges eszközzel/készülékkel.

3.4 Általánosságban a Szolgáltató nem tünteti fel, hogy mely hálózatból elérhető el egy adott szolgáltatás; alapesetben a meghirdetett szolgáltatások minden hálózatból elérhetők. (Mindhárom mobilhálózatból (T-Mobile, Telenor, Vodafone), és/vagy a legnagyobb vezetékes (T-Home, T-System, stb.) hálózatokból)
Az ettől eltérő esetben Szolgáltató az elérhetőségről információt szolgáltat. (Kisebb helyi távközlési szolgáltatók esetén az Ügyfélnek kell a szolgáltatójánál érdeklődnie, hogy esetleges emelt díjas szolgáltatásokat igénybe tud -e venni.)
3.5 A Szolgáltató minden esetben Szolgáltatás mellett feltünteti a szolgáltatási díját, és a szolgáltatás megfizetésének módját.
Egy szolgáltatás egyszerre akár több féle fizetési móddal, és fizetési konstrukcióban is elérhető lehet: emeltdíjas SMS, fogadott emeltdíjas SMS, emeltdíjas MMS, fogadott emeltdíjas MMS, eseménydíjas és percdíjas hanghívás, bankkártyás fizetés, stb. A Szolgáltató csak a szolgáltatás díjának megfizetése után biztosítja az igénybe vevő Ügyfél számára a meghirdetett és megrendelt Szolgáltatást. A szolgáltatás díjának részben vagy egészben történő meg nem fizetése esetén a Szolgáltató azonnali hatállyal (értesítés nélkül) korlátozhatja, vagy megszüntetheti az Ügyfél által igénybe vett Szolgáltatás elérhetőségét, mindennemű kártalanítási vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül.

3.6 A Szolgáltató egy szolgáltatást egyidejűleg több platformon is elérhetővé tehet, illetve egyes esetekben különböző fizetési konstrukciókat is kiajánlhat ugyanazon Szolgáltatásra. Mivel az egyes platformok költsége, és a kialakított üzleti modell eltérő lehet, így a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az egyes platformokon, vagy az egyes üzleti konstrukciókban eltérő árazást határozzon meg. A Szolgáltató ilyen esetben az Ügyfél számára feltünteti az elérhető lehetőségeket, és azok egyedi árazását is.

3.7 Amennyiben a szolgáltatás lehetővé teszi, akkor az Ügyfél kényelme érdekében egy adott szolgáltatást előfizetéses konstrukcióban is elérhetővé teszi az Ügyfél Ügyfél számára, hogy a folyamatosan igénybe venni kívánt szolgáltatást ne kelljen az Ügyfélnek folyamatosan megújítania. Ebben az esetben a Szolgáltató a Szolgáltatás leírásában előre feltüntetett - és az Ügyfél által az igénybevétel által előre megismerhető - gyakorisággal, és összeggel terheli az Ügyfél egyenlegét/számláját, mindaddig amíg arról az Ügyfél másként nem rendelkezik. Az előfizetéses konstrukciók minden esetben hűségidő mentesek, azok bármikor lemondhatók, és az ügyfél kérésére bármikor újrarendelhetők. Amikor az ügyfél egy előfizetéses szolgáltatási konstrukciót rendel meg, abban az esetben a megrendelés után egy tájékoztatót kap a megrendelt szolgáltatás főbb adatairól (szolgáltatás neve, előfizetési időszakok gyakorisága, előfizetés ára, lemondás módja, stb.). Amennyiben ezzel az Ügyfél egyet ért, abban az esetben nincs semmi teendője, az előfizetése 3-4 percen belül aktiválódik, és megkapja az Ügyfél a rendelt szolgáltatást. Amennyiben a megrendelés téves volt, abban az esetben az ügyfél az első díjfizetés előtt le tudja mondani a tájékoztató szövegben leírt módon a szolgáltatást. Erre a szolgáltatás aktiválódása előtt van lehetősége (megrendelést követő 3 percen belül). Amennyiben a lemondás ezen időszak után érkezik, és a szolgáltatás idő közben aktiválódik, abban az esetben az első előfizetési díj már levonásra kerülhet.

3.8 Amennyiben a szolgáltatás típusa megkívánja, az ügyfélnek rendelkeznie kell, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges további eszközökkel (pl. számítógép), szoftverekkel, és mindazon hozzáférésekkel (pl. internet, wap, stb..), amit a szolgáltatás nyújtásához szükségesek. Amennyiben az Ügyfél a szükséges feltételek biztosítása nélkül vette igénybe a Szolgáltatást, abban az esetben a Szolgáltató mentesül minden nemű felelősség alól.

3.9 A Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásban, a megrendelés megtörténtekor, a megrendelést igazoló, Szolgáltatóhoz beérkezett SMS üzenet útján vagy ráutaló magatartással, telefonos hívással jön létre. A szerződés a Szolgáltatás megrendelésével jön létre, válik egyúttal hatályossá.

3.10 A Szolgáltatás igénybevevője (Ügyfél) teljes felelősséggel tartozik azért, hogy készüléke és/vagy szoftvere a Szolgáltató rendszerét ne zavarja, vagy interferenciát ne okozzon. Amennyiben egy eszköz vagy szoftver interferenciát okoz, a Szolgáltatással létesített kapcsolat azonnal felfüggesztésre kerül, és a Szolgáltató a szerződést jogosult bármiféle kártalanítási vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül felmondani, vagy korlátozni.

4. Adatkezelési hozzájárulás:

4.1 A szolgáltatás igénybevételével az Előfizető kifejezett hozzájárulását adja hogy a Szolgáltató az Előfizető által rendelkezésére bocsájtott adatait kezelje, és felhasználja. A Szolgáltató az Ügyfél ellentétes tartalmú nyilatkozatának kézhezvételéig jogosult az adatokat kezelni.

4.2 Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatató jogosult az adatokat saját, vagy partnerei markating céljaira felhasználni, az előfizető részére direkt marketing eszközökkel ajánlatot küldeni.

4.3 Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással a személyes jellemzőinek értékelésére és felhasználásra kerüljenek.

4.4 Ügyfél hozzájárul, hogy a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló közlést juttasson el a részére.

4.5 Az Ügyfél személyes adatait minden esetben a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a Szolgáltató.

4.6 A jelen ÁSZF és mellékletei keretében az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes. Ügyfél a hozzájárulását külön nyilatkozatban bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja.

4.7 Amennyiben az Ügyfél azon adatainak kezeléséti is megtiltja, melyek a Szolgáltatás sikeres nyújtását is megakadályozza, abban az esetben a Szolgáltató (előzetes értesítés nélkül) bármiféle kártérítési vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül felmondtatja, vagy korlátozhatja a Szolgáltatás nyújtását.

5. Szavatosság, elállás:
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellege miatt elállási joggal nem rendelkezik, mivel a tartalom a legtöbb esetben olyan digitális formában érkezik, melyet visszaszolgáltatni nem tud a Szolgáltató részére. A Szolgáltatás nyújtása vonatkozhat egy konkrét tartalomra, és vonatkozhat egy szolgáltatás elérhetőségére is, mely esetben az Ügyfél dönti el mire használja fel a Szolgáltatáson belül a megvásárolt jogokat. A szolgáltató minden esetben a tartalom elérhetőségét, biztosítja és szavatolja, hogy azt az Ügyfél fel is tudta céljaira használni. Tehát a Szolgáltató nem garantálja, hogy egy társkeresőben az Ügyfél biztosan társat fog találni, és a megvásárolt és előkészített tartalmat is az Ügyfélnek kell letöltenie a szolgáltató által megadott módon készülékére. A szolgáltató mobiltartalmak esetén nem vállal szabatosságot arra az esetre, ha egy ügyfél egy olyan tartalmat tölt le készülékére, melyet a Szolgáltató az adott készüléktípusra nem hirdetett meg. A szolgáltató megtesz mindent, hogy a mobiltartalmakat kiszolgálását úgy alakítsa ki, hogy az az Ügyfél készülékén tökételesen jelenjen meg. Ennek biztosításához az Ügyfélnek a gyártó által alapértelmezetten telepített szoftverek segítségével kell hogy letöltse a tartalmat, mert általában csak ezek a programok küldik el azokat a technikai információkat az Ügyfél készülékéről melyek a sikeres kiszolgáláshoz szükségesek. Bár a Szolgáltató mindent megtesz, de más szoftverek esetén nem tudja garantálni a sikeres/helyes letöltés. Mivel egyes esetekben a technikai specifikációk egy adott telefontípuson belül szoftver verziónként is változhatnak, ezért amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordul, abban az esetben a Szolgáltató mindent elkövet, hogy az Ügyfélnek olyan segítséget nyújtson, mely az esetlegesen felmerülő problémákat megoldja.

Az ÁSZF-ben nem szabályzott kérdéskörök a hatályos jogszabályokban szabályzottak szerint értelmezhetők.

2012. január 01-től